جملات زیبا ...

خداوند تو را میبیند تو را دوست دارد ٬ و بهترین مخلوقاتش را در کنار تو قرار داده

پس تو هم دوست بدار همراهانت را که سوغات خداوند هستند . . .

-------------------------------------------------------------------------

انسان همچون رودخانه است ، هرچه عمیقتر باشد آرام تر و متواضع تر است .

-------------------------------------------------------------------------

زندگی انسان چیزی نیست جز تفکر او.   ( جیمز ویلیامز )

اینکه انسان بتواند چیزهایی را که سبب آزار دیگران است درخود از بین ببرد ، هنر است .  ( گوگول )

اگر می خواهی اندوهگین نباشی ، حسود مباش .     انوشیروان عادل ( پادشاه ساسانی )

مردم از ترس شکست می بازند .    ( ناپلئون )

اگر گویی که بتوانم / قدم در نه که بتوانی

اگر گویی که نتوانم / برو بنشین که نتوانی

/ 0 نظر / 14 بازدید