با خود پیمان ببندید...

 • با خود پیمان ببندید آنقدر قوی شوید که هیچ چیز و هیچ چیز و هیچ چیز آرامش ذهنیتان را به هم نریزد.
 • با خود پیمان ببندید در هر گقتگویی کلامی از سلامتی ، شادی و ثروت را بر زبان جاری سازید.
 • با خود پیمان ببندید همواره توانایی های دوستانتان را به آنها یادآور شوید.
 • با خود پیمان ببندید نیمه روشن هر چیزی را بنگرید ، آنگاه تاریکی کنار رفته و رویا هاتان تحقق می یابد .
 • با خود پیمان ببندید به بهترین قکر کنید ، برای بهترین کار کنید و فقط بهترین را بخواهید .
 • با خود پیمان ببندید مشتاق پیشرفت دیگران باشید ، آن چنان که گویی آن موفقیت از آن شماست .
 • با خود پیمان ببندید اشتباهات گذشته را فراموش کنید و به سوی دست یافته های بزرگتر در آینده حرکت کنید .
 • با خود پیمان ببندید به تمام موجودات زنده با لبخند نگاه کنید .
 • با خود پیمان ببندید آنقدر برای رشد و تعالی خود زمان صرف کنید ، تا دیگر زمانی برای انتقاد کردن از دیگران نداشته باشید .
 • با خود پیمان ببندید برای ناراحتی صبور ، برای ترس قوی و در برابر خشم متین باشید .
 • با خود پیمان ببندید که بهترین باشید و به دنیا بگویید که بهترین هستید .
/ 0 نظر / 14 بازدید